blogg-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Kalifornien ab 52 vad man ska veta

Kalifornien ab 52 vad man ska veta

AB 52 lägger till "stamkulturresurser" "TCR" till de specifika kulturresurser som skyddas under CEQA, och kräver att ledande byråer meddelar relevanta stammar om utvecklingsprojekt.

Det ger också ledande byråer mandat att samråda med stammar om så önskas, och fastställer principerna för att genomföra och avsluta den nödvändiga samrådsprocessen. AB 52 gäller alla projekt den 1 juli 2015 eller senare, för vilka en ledande byrå har utfärdat ett meddelande om utarbetande av en miljökonsekvensrapport "NOP" eller avsikt att anta en negativ deklaration eller mildrad negativ deklaration "NOI".

Många ledande byråer har redan fått meddelanden från California Native American Heritage Commission som kräver att AB 52 uppfylls. Om inte AB 52 och dess krav redan är bekanta är det dags att bekanta sig med denna nya lag. En TCR definieras som en plats, funktion, plats, kulturlandskap, helig plats eller objekt med kulturellt värde för en indianerstam från Kalifornien, som kan inkludera icke-unika arkeologiska resurser som tidigare varit föremål för begränsad granskning enligt CEQA.

Om väsentliga bevis visar att ett projekt kan orsaka en väsentlig negativ förändring av en stamkulturresurs, föreskriver AB 52 att projektet kan ha en betydande inverkan på miljön. AB 52 innehåller också en lista över potentiella begränsande åtgärder, inklusive en preferens för bevarande på plats, som måste övervägas av ett ledande organ, såvida det inte fastställer att åtgärden är genomförbar. California Indian Indian Heritage Commission kan ge information om vilka stammar som traditionellt och kulturellt kan vara kopplade till ett geografiskt område.

Om en stam skriftligen begär att en offentlig myndighet ska informera den om föreslagna projekt, måste den ledande byrån meddela stammen inom 14 dagar efter att en projektansökan är fullständig eller beslutar att genomföra ett projekt i. Observera att det inte finns något samrådskrav för att lämna in ett meddelande om undantag "NOE". Om stammen svarar skriftligen med begäran om samråd inom 30 dagar efter anmälan, måste ledningsbyrån inleda samrådsprocessen med stammen inom 30 dagar efter mottagandet av den skriftliga begäran.

Det är viktigt att notera att meddelanden från California Native American Heritage Commission inte utgör den erforderliga skriftliga stamförfrågan som initierar AB 52-samrådsprocessen. Processen bör fokusera på att identifiera frågor som berör stammar som är relevanta för den aktuella kulturella platsen - inklusive kulturella värderingar, religiösa övertygelser, traditionella metoder och lagar som skyddar Kaliforniens indianer kulturella platser - och på att definiera hela spektrumet av acceptabla sätt på vilka en lokal regering kan tillgodose tribal bekymmer.

De nya bestämmelserna i AB 52 räknar upp ämnen som kan behandlas under samråd, inklusive stamkulturella resurser, den potentiella betydelsen av projektpåverkan, vilken typ av miljödokument som bör utarbetas, eventuella mildrande åtgärder och projektalternativ, inklusive de som rekommenderas av stammen .

Under samråd måste ledande byråer också följa vissa konfidentialitetskrav angående stamkulturresurserna i fråga. Specifikt, frånvaro av skriftligt samtycke från en stam, all information - inte bara dokument - som lämnas in av en stam under denna process får inte inkluderas i miljödokumentet eller på annat sätt avslöjas för allmänheten av den ledande byrån eller av någon annan offentlig myndighet.

Denna nya bestämmelse överensstämmer med California Public Records Act i. Samrådet avslutas när 1 ledningsbyrån går med på att införliva den förmildring som stammen begär i CEQA-dokumentet om en betydande effekt finns, eller 2 stammen eller ledande byrån, i god tro och efter rimlig ansträngning, drar slutsatsen att överenskommelse inte kan nås .

Om ingen överenskommelse uppnås måste det ledande organet ange detta i miljödokumentet och måste ändå överväga genomförbar mildring utifrån standarderna i stadgan.

En miljökonsekvensrapport, mildrad negativ deklaration eller negativ deklaration för ett projekt med en betydande inverkan på en identifierad stamkulturresurs kan inte certifieras eller antas om inte något av följande inträffar :. Samrådsprocessen mellan stammen och det ledande organet har avslutats; Stammen begärde samråd men kunde inte lämna kommentarer eller på annat sätt misslyckades med att delta i samråd; eller den ledande byrån meddelade projektet till en stam och stammen misslyckades med att begära samråd inom 30-dagarsfristen.

Lättgörande åtgärder som överenskommits under samråd måste rekommenderas för att tas med i miljödokumentet. AB 52 identifierar också mildrande åtgärder som kan övervägas för att undvika betydande effekter om det inte finns någon överenskommelse om lämplig mildring. Rekommenderade åtgärder inkluderar: Bevarande på plats; Skydd av resursens kulturella karaktär och integritet; Skydda den traditionella resursanvändningen; Skydda konfidentialiteten för resursen; och permanenta bevarandeåtgärder med kulturellt lämpliga förvaltningskriterier.

Naturresursbyrån måste slutföra sin regleringsprocess för antagande av de föreslagna uppdateringarna senast den 1 juli 2016. Miljödokument måste nu beakta stamkulturella resurser i sina analyser, och ytterligare samrådskrav kommer att gälla för många projekt. Ledande byråer och andra projektförespråkare bör vara medvetna om dessa nya krav. Ladda ner PDF. Samråd med stammar Om en stam skriftligen begär att en offentlig myndighet ska informera den om föreslagna projekt, måste den ledande byrån meddela stammen inom 14 dagar efter att en projektansökan är fullständig eller beslutar att genomföra ett projekt i.

En miljökonsekvensrapport, mildrad negativ förklaring eller negativ förklaring för ett projekt med en betydande inverkan på en identifierad stamkulturresurs kan inte certifieras eller antas om inte något av följande inträffar: Lättgörande negativa förändringar av stamkulturella resurser Lättgörande åtgärder som överenskommits under samråd måste rekommenderas för att tas med i miljödokumentet.

Rekommenderade åtgärder inkluderar: Visa alla.

(с) 2019 blog-vitalika.ru