blog-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Dumocyklin 250 mg motsvarar hur många gram

Dumocyklin 250 mg motsvarar hur många gram

För fullständig åtkomst till detta innehåll, logga in på ett befintligt användarkonto eller köp en individuell prenumeration. Om din institution ger din åtkomst till den här webbplatsen kan du länka den åt ditt individuella AAP-konto.

Du kan sedan komma åt webbplatsen på distans och låsa upp funktioner för enskilda konton. Läs dessa villkor noggrant. Med hänsyn till betalning av tillämplig abonnemangsavgift är AAP villig att ge tillgång till materialet till dig och, om tillämpligt, dina användare enligt definitionen nedan, med förbehåll för alla följande villkor. Tillgång och licens. För individuell registrering är användningen av materialet enbart begränsad till dig, och du samtycker till att inte tillåta andra att komma åt materialet med ditt konto.

För gruppregistrering är åtkomst till materialet begränsad till dig och dina auktoriserade användare för vilka du har fått ett auktoriserat abonnemang. Du samtycker till att inte tillåta andra att komma åt materialet med ditt konto. Du samtycker till att endast utfärda lösenord eller annan åtkomstinformation till auktoriserade användare och använda rimliga ansträngningar för att säkerställa att användare inte avslöjar sina lösenord och annan åtkomstinformation till någon tredje part.

Du kommer att övervaka att dina användare följer villkoren i detta avtal. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om du fastställer, eller har anledning att tro att en obehörig part har fått tillgång till materialet och vidtar alla rimliga åtgärder, både för att säkerställa att sådan aktivitet upphör och för att förhindra återfall.

AAP och dess leverantörer garanterar inte att åtkomst till materialet eller webbplatsen kommer att vara oavbruten eller felfri eller att all information, programvara eller annat material som finns tillgängligt på eller tillgängligt via materialet eller webbplatsen är fritt från virus, maskar, trojanska hästar, eller andra skadliga komponenter.

Under inga omständigheter ska AAP eller dess leverantörer hållas ansvariga för stillestånd, systemhastighet eller avmattning orsakad av felaktig drift eller fel på Internet eller något annat nätverk som inte är under AAP: s enda kontroll eller av någon annan orsak som ligger utanför rimlig kontroll. av AAP eller dess leverantörer.

AAP kommer att återställa åtkomsten till webbplatsen och materialet så snart det är kommersiellt möjligt i händelse av ett oplanerat avbrott eller misslyckande. Licensbegränsningar. Licensen ska omfattas av följande begränsningar och villkor, och utan separat skriftligt godkännande från AAP ska varken du eller någon användare :.

Ändringar i materialet. AAP förbehåller sig rätten när som helst, efter eget gottfinnande, av någon anledning och utan föregående meddelande: Om AAP ger dig meddelande om att det drar tillbaka material eftersom det inte längre behåller rätten att publicera det eller att det har rimlig grund att tro de bryter mot upphovsrätten eller är ärekränkande, obscena, olagliga eller på annat sätt anstötliga, då godkänner du omedelbart efter mottagandet av ett sådant meddelande att göra alla kommersiellt rimliga ansträngningar för att förhindra ytterligare tillgång till det tillämpliga materialet från användarna.

Du samtycker till att betala till AAP den aktuella prenumerationsavgiften som beskrivs vid anmälan eller på annat sätt tillhandahålls på webbplatsen, inklusive den dåvarande avgiften under varje förnyelseperiod. AAP förbehåller sig rätten att utan förvarning avbryta din användning av materialet om skyldiga avgifter förfaller till betalning. Termen förlängs automatiskt för ytterligare förnyelseperioder för vilka du sedan betalar den nuvarande prenumerationsavgiften. Följande rättigheter och skyldigheter gäller efter varje uppsägning: Du samtycker till att inte distribuera, visa eller publicera sådant material utan sådant godkännande.

Äganderätt. I den utsträckning att sådana föremål inte anses vara gjorda för uthyrning eller om du på annat sätt behåller rättigheterna däri, godkänner du och härmed beviljar, tilldelar och överför till AAP all din rätt, titel och intresse, om någon, i sådana föremål och i alla patent, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter däri.

De enda rättigheterna till materialet som beviljas dig är rättigheterna att använda materialet i enlighet med licensen och alla rättigheter som inte specifikt beviljas häri är reserverade av AAP. Ansvarsfriskrivning. När kliniska frågor diskuteras är de åsikter som presenteras endast de som diskuterar. Materialet som diskuteras i materialet är inte avsett att presentera den enda eller nödvändigtvis den bästa pediatriska metoden eller proceduren utan presenterar snarare diskussionens inställning eller åsikt.

Du erkänner att rekommendationerna och informationen i materialet inte anger en exklusiv behandling eller fungerar som en standard för medicinsk vård. Vissa stater tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter som varierar från stat till stat.

Ansvarsbegränsning och skador. AAP har ingen skyldighet enligt detta avsnitt för sådana anspråk, åtgärder eller förluster som baseras på: Du samtycker till att Lexi-Comp, Inc. Lexi-Comp-innehållet är avsett att tjäna användaren som en snabbt tillgänglig, kortfattad initialreferens resurs och inte som en komplett referensresurs. Den innehåller inte information om alla terapeutiska medel, laboratorie- eller diagnostiska test eller procedurer som finns tillgängliga.

Lexi-Comp-innehållet är kliniskt orienterat och är endast avsett att användas av användare som är: Varken AAP eller dess leverantörer utövar direkt eller indirekt medicin eller avyttrar medicinska tjänster och tar som sådant inget ansvar för data som finns i Lexi- Komp innehåll. Med undantag för dina skyldigheter enligt detta att betala AAP, ska ingen av parterna vara ansvariga för förseningar eller misslyckanden i prestationer som härrör från handlingar eller omständigheter utanför sådan parts kontroll, inklusive, utan begränsning, handlingar från Gud, strejker eller andra arbetstvister, upplopp, krigshandlingar, funktionsstörning i delar av Internet eller annat nätverk från tredje part, statliga regler som meddelats efter ikraftträdandet av detta avtal, kommunikationslinjefel, strömavbrott, utrustningsfel, bränder eller andra katastrofer och handlingar från tredje part inklusive hackare och smällare.

AAP förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera detta avtal när som helst genom att presentera dig för en ny uppsättning villkor innan du går in i materialet. Efter ditt godkännande av ett sådant modifierat avtal har detta avtal ingen ytterligare effekt och det ändrade avtalet ska kontrollera.

Om du vägrar att godkänna ett sådant nytt avtal kommer AAP, om så begärs, att återbetala eventuell intjänad del av din prenumerationsavgift.

AAP är ett avsnitt 501 c 3, icke-vinstdrivande företag, och deltar som sådant inte i någon politisk verksamhet. Det är förbjudet att delta i politiska aktiviteter när du använder materialet eller webbplatsen.

Detta avtal kommer att regleras av lagarna i staten Illinois som är tillämpliga på avtal som görs och ska utföras i den staten. Parterna underkänner sig härmed den exklusiva jurisdiktionen för de federala och statliga domstolarna i Cook County, Illinois, U. Ett avstående från varje överträdelse eller fallissemang enligt detta avtal ska inte utgöra ett avstående från någon annan rättighet som uppstår till följd av efterföljande intrång eller försummelse .

Endera partens underlåtenhet att tillämpa någon bestämmelse i detta avtal ska inte utgöra ett avstående från några rättigheter att genomdriva senare överträdelser. Om någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltig, är parterna överens om att sådan ogiltighet inte kommer att påverka de återstående villkoren.

Meddelanden ska gälla när de mottas. Ingen av parterna får överlåta detta avtal till någon tredje part utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten. Detta avtal och alla bilagor representerar hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare samtida muntliga eller skriftliga avtal, åtaganden, representationer eller meddelanden angående innehållet i detta avtal. Alla ändringar i detta avtal måste vara skriftliga och undertecknade av en vederbörligen auktoriserad agent från båda parter.

Undertecknade faxkopior av detta avtal och bilagor är juridiskt bindande för parterna i samma utsträckning som originaldokument.

Varje part ska följa alla tillämpliga lagar och regler när de utövar sina rättigheter och fullgör sina skyldigheter enligt detta. Trots alla framställningar rörande integritet förbehåller sig AAP rätten att utan förvarning lämna ut all information som finns i vår besittning om det krävs enligt lag eller med god tro på att sådan handling är nödvändig för att följa lagen, för att skydda eller försvara våra rättigheter eller egendom, eller att svara på en nödsituation. Varje person som accepterar detta avtal på en annan enhets vägnar representerar och garanterar vidare att sådan person är en vederbörligen auktoriserad representant, som har befogenhet och befogenhet att binda sådan enhet till detta avtal.

Logga in. Glömt lösenord eller AAP-inloggning? Skapa konto Varför skapa ett konto? Logga in via: Detta är varningsmeddelandet modal. Behandla med självförtroende. Tillförlitliga svar från American Academy of Pediatrics. Drogmonografier. Namn Tetracyklin Systemisk. Uttal tet ra SYE kleen. Tetracyklin kan förväxlas med tetradecylsulfat Achromycin kan förväxlas med aktinomycin, Adriamycin.

Denna artikel kräver ett abonnemang. Prenumerera på Pediatric Care Online Köp din individuella prenumeration. Varför skapa ett konto? Logga in eller köp en prenumeration för att komma åt detta innehåll. Du måste vara inloggad på ett enskilt AAP-konto för att kunna använda den här funktionen. Logga in på ditt AAP-konto för att kunna använda den här funktionen. Om du behöver ett AAP-konto gratis för någon att registrera ett konto, vänligen klicka på "Skapa konto" nedan och fyll i engångsregistreringsformuläret.

Skapa konto Vill du ha fjärråtkomst till din institutions prenumeration? Licensen ska omfattas av följande begränsningar och villkor, och utan separat skriftligt godkännande från AAP ska varken du eller någon användare: Term och uppsägning. Varumärken och godkännanden. Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

(с) 2019 blog-vitalika.ru