blogg-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Ericsson air 32 antenn specifikationer howard

Ericsson air 32 antenn specifikationer Howard

Denna ansökan är en delad tillämpning av U. Dielektriska material med modifierade dielektriska konstanter, och metoder för att modifiera dielektrisk konstant för ett dielektriskt material tillhandahålls. Vidare tillhandahålls antennanordningar som innehåller dielektriska material med en modifierad dielektrisk konstant och metoder för att tillhandahålla antennkomponenter. Antenner används för att stråla och ta emot radiofrekvenssignaler.

Sändning och mottagning av radiofrekvenssignaler är användbar i ett brett spektrum av aktiviteter. Exempelvis är radiovågskommunikationssystem önskvärda där kommunikation överförs över stora avstånd. Dessutom kan radiofrekvenssignaler användas i samband med erhållande av geografisk positionsinformation. För att ge önskad förstärkning och riktningsegenskaper är dimensionerna och geometrin hos en antenn typiskt sådan att antennen endast är användbar inom ett relativt smalt frekvensband.

Det är ofta önskvärt att tillhandahålla en antenn som kan arbeta vid mer än ett frekvensområde. Sådana bredbandsantenner har emellertid vanligtvis mindre önskvärda förstärkningsegenskaper än antenner som enbart är konstruerade för användning vid ett smalt frekvensband.

Därför har anordningar försetts med flera antenner för att ge acceptabel förstärkning vid en mängd olika frekvensband. Även om ett sådant tillvägagångssätt kan ge hög förstärkning vid flera frekvenser kräver tillhandahållandet av flera antenner relativt stora mängder fysiskt utrymme. Ett exempel på en anordning i vilken relativt höga nivåer av förstärkning vid flera frekvenser och ett litet antennområde är önskvärda är trådlösa telefoner som kan fungera i samband med olika trådlösa kommunikationsteknologier.

I synnerhet kan det vara önskvärt att tillhandahålla en trådlös telefon som kan fungera i samband med olika trådlösa system med olika frekvenser, när kommunikation med ett föredraget system inte är tillgängligt. Vidare är det i trådlösa telefoner ett typiskt krav att telefonen ger hög förstärkning för att tillåta att den fysiska storleken och energiförbrukningskraven för telefonkomponenterna är små.

Ett annat exempel på en anordning där höga förstärkningsegenskaper vid flera frekvenser och ett litet antennområde är önskvärda är globala positioneringssystem GPS-mottagare. I synnerhet måste GPS-mottagare som använder dubbelfrekvensteknik eller använda differentiell GPS-teknik kunna ta emot svaga signaler som sänds på två olika bärsignaler.

Som i exemplet med trådlösa telefoner är det i allmänhet önskvärt att tillhandahålla GPS-mottagare som är fysiskt små och som har relativt låga energiförbrukningskrav. Ytterligare ett annat exempel på en anordning i vilken en relativt hög förstärkning vid flera frekvensband är önskvärd är i samband med en kommunikationssatellit eller en global positioneringssystemsatellit.

I sådana applikationer kan det vara fördelaktigt att tillhandahålla fasvisa antenner med förmåga att tillhandahålla flera driftsfrekvenser och rikta strålen mot ett visst område på jorden.

Dessutom kan det vara fördelaktigt att tillhandahålla sådana funktioner i ett minimalt område för att undvika behovet av stora och komplexa radiatorstrukturer. Plana microstrip-antenner har använts i samband med olika enheter.

Att tillhandahålla flera frekvensfunktioner kräver emellertid vanligtvis att det område som ägnas åt antennen fördubblas i. Alternativt har mikrobandantennelement som är optimerade för drift vid en första frekvens placerats i ett plan som ligger över ett plan innehållande mikrobandantennelement anpassat för drift vid en andra frekvens.

Även om sådana anordningar kan tillhandahålla multipelfrekvenskapacitet kräver de relativt stora ytor eller volymer och är därför ofördelaktiga när de används i samband med bärbara anordningar. Dessutom kan sådana arrangemang vara dyra att tillverka och kan ha oönskade störningar och förstärkningsegenskaper. Mängden utrymme som krävs av en antenn är särskilt uppenbar i samband med fasvisa antenner.

Fasad antenner innehåller vanligtvis ett antal element som är placerade i ett plan. Elementen kan förses med differentiellt fördröjda versioner av en signal för att styra antennens stråle. Styrningen eller avsökningen av en antennstråle är användbar i applikationer i vilka det är önskvärt att rikta strålen på antennen i en viss riktning, såsom där en radiokommunikationslänk upprättas mellan två punkter, eller där information angående riktningen av ett målobjekt önskas.

Elementen som innehåller fasvisa antenner måste vanligtvis spridas över ett relativt stort område. Vidare måste två separata matriser tillhandahållas för att tillhandahålla fasvisa antenner som kan fungera vid två olika frekvensband.

Därför kan en konventionell fasad antenn för drift vid två olika frekvensband kräva dubbelt så stor yta som en enda antenn för frekvensbandmatrisen, och fascentren för de separata grupperna är inte samlokaliserade.

Alternativt kan matriser staplas på varandra, men detta tillvägagångssätt resulterar i antenner som är svåra att utforma så att de fungerar effektivt och är dyra att tillverka.

Dessutom har tidigare försök att tillhandahålla antennmatriser som kan arbeta vid två distinkta frekvensband resulterat i dålig prestanda, inklusive skapande av gitterlober, stora mängder koppling, stora förluster och har krävt relativt stora ytor. Därför finns det ett behov av en antenn som kan arbeta vid flera frekvenser som är relativt kompakt och som upptar en relativt liten yta.

Dessutom finns det ett behov av en sådan antenn som kan tillhandahålla en stråle med hög förstärkning vid flera frekvenser som kan skannas.

Dessutom finns det ett behov av en antenn som kan ge hög förstärkning vid flera frekvenser som kan packas inom ett relativt litet område eller volym, och som minimerar koppling och förluster på grund av antennelementens närhet. Vidare skulle det vara fördelaktigt att tillhandahålla en antenn som kan arbeta vid flera frekvensband och ha samlokaliserade fascentra. Dessutom bör en sådan antenn vara pålitlig och billig att tillverka.

I enlighet med den föreliggande uppfinningen tillhandahålls en dubbelband, samplan, mikrostrip, sammanflätad antenn. Antennen innefattar ett första flertal antenneradiatorelement som bildar en första grupp för drift vid en första mittfrekvens, sammanflätad med ett andra flertal antenneradiatorelement som bildar en andra grupp för drift vid en andra centrumfrekvens.

Antennen kan ge hög förstärkning i både första och andra mittfrekvenser. Dessutom kan antennen utformas för att tillhandahålla ett önskat avsökningsområde för vart och ett av arbetsfrekvensbanden.

I enlighet med en utföringsform av föreliggande uppfinning är det första och andra flertalet av antenneradiatorelement placerade inom ett gemensamt plan.

Dessutom kan kylarelement anpassade för användning i samband med det första arbetsfrekvensbandet sammanflätas med kylarelement anpassade för drift vid det andra arbetsfrekvensbandet. Följaktligen kan fotavtrycket eller området hos den första antennuppsättningen väsentligen överlappa med fotavtrycket eller området hos den andra antennuppsättningen. Därför kan en antenn med dubbla banduppsättningar tillhandahållas inom ett område som är ungefär lika med området för en enda banduppsättningsantenn som har jämförbar prestanda vid en av arbetsfrekvenserna för dubbelbandantennen.

I enlighet med en utföringsform av den föreliggande uppfinningen bildas en dubbelbandssamplar, mikrostrip-antenn med användning av metalliska element. Kylarelement för drift vid ett första frekvensband hos antennen är anordnade i en första storlek och täcker ett substrat som har en första dielektrisk konstant. Kylarelement för drift i samband med antennens andra arbetsfrekvensband är anordnade i en andra storlek och är placerade över ett substrat som har en andra dielektrisk konstant.

Kylarelementen kan vara anordnade i separata rektangulära gitterformationer för att bilda första och andra matriser. Elementen i den första och andra matrisen är sammanflätade så att den resulterande dubbla bandantennen upptar mindre yta än den totala arean hos den första och andra matrisen skulle uppta om deras respektive radiatorelement inte var sammanflätade. I enlighet med ytterligare en utföringsform av föreliggande uppfinning tillhandahålls ett förfarande för att tillhandahålla en antennapparat med dubbelfrekvensband.

Enligt en sådan metod väljs första och andra mittfrekvenser. Dessutom väljs ett skanningsområde för den första mittfrekvensen och ett skanningsområde för den andra mittfrekvensen. Från våglängden som motsvarar den första mittfrekvensen och avsökningsområdet för den första mittfrekvensen bestäms ett gitteravstånd för ett första flertal radiatorelement.

Gitteravståndet är mitt-till-centrum-avståndet mellan elementen i en rad element. På liknande sätt bestäms ett gitteravstånd för ett andra flertal kylarelement från våglängden som motsvarar den andra mittfrekvensen och avsökningsområdet för den andra mittfrekvensen. Det maximala gitteravståndet är det mindre av gitteravstånden för det första eller andra flertalet element. Där skanningsområdet för en eller båda matriserna är ett första värde i en första dimension och ett andra värde i en andra dimension, kan gitteravståndsberäkningar göras för varje dimension.

En dielektrisk konstant för ett första substrat som en funktion av våglängden för den första mittfrekvensen och det maximala gitteravståndet kan sedan väljas. Den dielektriska konstanten för det första substratet bör ha ett värde som inte är mindre än 1. Den dielektriska konstanten för ett andra substrat kan sedan beräknas som en funktion av den första substratets dielektricitetskonstant, den första mittfrekvensen och den andra centrumfrekvensen. Därefter kan en effektiv storlek av kylarelementen i det första flertalet av radiatorelementen och av radiatorelementen i det andra flertalet av radiatorelementen beräknas som en funktion av våglängden för den operativa centrumfrekvensen och motsvarande dielektriska konstant för substratet. .

En fysisk storlek på de första elementen och de andra elementen kan sedan beräknas. I enlighet med en ytterligare utföringsform av föreliggande uppfinning bildas ett första flertal kylarelement på dielektriskt material som har en dielektrisk konstant lika med den första dielektriska konstanten beräknad enligt metoden.

Dessutom bildas det andra flertalet av radiatorelement på dielektriskt material som har en dielektrisk konstant lika med den andra dielektriska konstanten. En första grupp kan sedan bildas av det första flertal kylarelement. Radiatorelementen i den första uppsättningen är anordnade kring ett rektangulärt galler och har ett centrum-till-centrum-avstånd lika med det beräknade maximala galleravståndet.

På liknande sätt är en andra grupp bildad av det andra flertalet element. Radiatorelementen i den andra uppsättningen är anordnade kring ett rektangulärt galler och har ett centrum till centrum-avstånd lika med det beräknade maximala galleravståndet. Den första matrisen sammanflätas sedan med den andra matrisen. Följaktligen kan en dubbelbandantenn som upptar en reducerad ytarea tillhandahållas. I enlighet med en annan utföringsform av föreliggande uppfinning tillhandahålls ett förfarande för att modifiera ett materials effektiva dielektriska konstant.

Enligt metoden kan delar av ett material avlastas, exempelvis genom att forma hål i materialet, i ett område i vilket ett modifierat i. Enligt en utföringsform av föreliggande uppfinning erhålls en modifierad effektiv dielektrisk konstant genom att forma hål i ett triangulärt gittermönster i ett område av ett dielektriskt material i vilket en reducerad effektiv dielektrisk konstant önskas.

I enlighet med ytterligare en utföringsform av föreliggande uppfinning tillhandahålls ett material med en modifierad effektiv dielektrisk konstant. Baserat på den föregående sammanfattningen kan ett antal framträdande särdrag enligt föreliggande uppfinning lätt urskiljas. En antenn med dubbla band som möjliggör skanning av de två mittfrekvenserna tillhandahålls. Antennen möjliggör vidare anordnande av en dubbelbandsavsökningsantennapparat som upptar en reducerad ytarea. Antennen möjliggör stöd för båda mittfrekvenserna med minimala eller inga gitterlober och minimal koppling.

Antennen kan vara bildad av två sammanplanade sammanflätade matriser. Vidare tillåter föreliggande uppfinning tillhandahållandet av en dubbelbandsavsökningsantenn som upptar en reducerad ytarea, som tillhandahåller ett önskat avsökningsområde för de operativa frekvenserna och i vilka en önskad mängd direktivitet tillhandahålls. Dessutom tillhandahålls ett material med en modifierad effektiv dielektrisk konstant och ett förfarande för att modifiera den effektiva dielektriska konstanten för ett material.

Ytterligare fördelar med föreliggande uppfinning kommer att framgå av följande diskussion, särskilt när de tas tillsammans med de bifogade ritningarna. I enlighet med föreliggande uppfinning beskrivs antenner med dubbla banduppsättningar och metoder för att tillhandahålla antenner med dubbla band.

Med hänvisning nu till FIG. I allmänhet innefattar antennen 100 ett första flertal kylarelement 104 för drift vid en första manövrerings- eller mittfrekvens fi, och ett andra flertal kylarelement 108 för drift vid en andra manöver- eller mittfrekvens f2.

Det första flertal kylarelement 104 är anordnade kring ett rektangulärt galler, med ett centrum-till-mitt-avstånd lika med Lmax, vilket bestäms såsom kommer att beskrivas mer detaljerat nedan. På liknande sätt är det andra flertalet av radiatorelement 108 anordnade att bilda en andra grupp anordnad kring ett rektangulärt galler i vilket elementets centrum till centrum-avstånd också är lika med Lmax.

Kylarelementen 104, 108 kan vara utformade på ett substrataggregat 130, såsom kommer att förklaras mer detaljerat nedan. Såsom visas i FIG. Matningsnätverket 140 illustreras bäst i FIG. I allmänhet innefattar matningsnätverket 140 signalförstärkare och fasförskjutare, inrymda i kapslingar 144, och signalmatningsledningar 148. Vissa av matningslinjerna 148 förbinder radiatorelementen 104, 108 till förstärkarna inrymda i kapslingarna 144.

Genom att placera förstärkarna och fasväxlarna i närheten av kylarelementen 104, 108 visas antennsystemet 100 illustrerat i FIG. Följaktligen antennsystemet 100 illustrerat i FIG.

Dessutom bör det inses att matningsledningarna 148 för att leda signaler mellan kylarelementen 104, 108 och motsvarande förstärkare och fasförskjutare i höljena 144 kan vara sammankopplade med kylarelementen 104, 108 vid en eller ett antal punkter.

(с) 2019 blog-vitalika.ru